لاغری با روش کویتیشن

Cavitation روشي است مبتني بر اصل فيزيکي :

زماني که حباب هاي پرانرژي ريز درداخل مايعات به حرکت درمي آيند به داخل سلول نفوذ کرده وباارتعاش شديد سبب تخريب سلول ميشونددربدن نزديکترين بافت به مايع چربي بوده وبراين اساس ميتوان سلوليت و چربي موضعي راازبين برد.
اين سيستم يک روش غير تهاجمي بوده وجهت درمان سلوليت وچاقي موضعي درنواحي شکم ، پهلوها ، ران ، ساق ، بازو و پشت قابل اجرااست .از اين روش درناحيه سر ، گردن وسينه ونواحي ژنيتال وgroin نميتوان استفاده کرد .

پس از بلوغ ، تکثير سلول هاي چربي متوقف مي شود ، در نتيجه تعداد سلول هاي چربي در بزرگسالان ثابت است ، اما انداز? اين سلول ها مي تواند در اثر افزايش وزن ، تغييرات هورموني ، مصرف Fast Food و عدم تحرک و استرس زياد ، تا چندين برابر انداز? نرمال آن افزايش يابد.متاسفانه هم? ما به نوعي درگيرعوامل ياد شده هستيم.
سلوليت هم نوع ديگري از بافت داراي چربي مي باشد که در مناطق خاص بدن تجمع يافته ، افزايش سايز ايجاد ميکند و به شدت تناسب اندام فرد را از بين مي برد. سلوليت هم در خانم هاي چاق و هم در لاغرها وجود دارد و باعث ناصاف شدن سطح پوست مي گردد . سلوليت اغلب خانم هاي بزرگتر از 20 سال را درگير مي کند و انواع گوناگوني دارد.
هرقدر مناطق درگير و ميزان چاقي هاي موضعي کمتر باشد ، زيبائي و تناسب اندام فرد بيشتر و بارزتر است. داخل ران ، خارج ران ( ( Saddle Bags ، بازوها( Uper armsf ) ، (Bingo Wings ) ، پهلوها ( (Love Handle ، دورشکم ( Spare tyre ) و باسن ، شايعترين مکان هاي تشکيل سلوليت و چاقي هاي موضعي مي باشند و يک رژيم غذائي کم کالري معمولاً براي درمان چاقي هاي اين مناطق کافي نيست.
روش هاي متعددي براي بهبود تناسب اندام پيشنهاد مي شود ، از جمله رژيم ، ورزش ، روشهاي جراحي و تکنيک هاي جديد و غير تهاجمي . اولتراسوند – کويتيشن از جمل? جديدترين اين روشهاست .
انجام کويتيشن در بافت چربي ، سبب تشکيل حبابهاي ريز در اطراف سلول هاي چربي مي شود که به شدت تحت تاثير امواج اولتراسوند ، در حال لرزش و فوران مي باشند ، برخورد اين حبابها با ديوار? سلول هاي چربي و ترکيدن آنها سبب پارگي ديوار? سلول و بيرون ريختن چربي درون سلولي ( تري گليسريد) و خروج آب درون سلولي مي گردد.
آب درون سلولي بوسيله سيستم درناژ لنفاوي تخليه و در کليه ها به شکل ادرار دفع مي شود. از اين رو يکي دو روز بعد از انجام کويتيشن? دفعات ادرار افزايش مي يابد.تغيير رنگ و بوي ادرار هم در بعضي بيماران چاق ديده شده است .
? و اما چربي درون سلولي ( تري گليسريد ) که با کويتيشن آزاد شده ، بوسيل? آنزيم ها به گليسرول و اسيدهاي چرب آزاد تجزيه مي شود. گليسرول نوعي چربي محلول در آب است که پس از کويتيشن وارد گردش خون مي شود و هر سلولي که نياز به انرژي دارد آنرا از خون دريافت کرده به مصرف سوخت و ساز ( متابوليسم ) مي رساند. اسيدهاي چرب (غيرمحلول در آب ) بوسيل? سيستم گردش لنفاوي به کبد برده مي شوند و در آنجا به مولکول هاي ديگري تبديل مي شوند و مثل گليسرول در سلولها به سوخت و ساز مي رسند.

همانطور که خوانديد ، در هر جلسه کويتيشن , تعدادي از سلولهاي چربي از بين ميروند و چون تکثير آنها غير ممکن است ، پس درمان با کويتيشن ماندگار و هميشگي است.
درواقع بدون جراحي و کاملاً ايمن توانسته ايم با کمک کويتيشن سلول هاي چربي را از بين ببريم . اثر کويتيشن تا 3 ماه در بافت چربي ادامه دارد و همينطور بهتر مي شود.فاصله بين جلسات ، به ازاي هر 1 ساعت کويتيشن ، 7 الي 15 روز است و کل درمان در 5 تا 20 جلسه انجام مي گردد