عمل تنگ کردن واژن یا پرینورافی

عمل تنگ کردن واژن (با نام علمي رکتوسل و پرينورافي) ديواره پشتي واژن به هم نزديک شده و در قسمت بيروني واژن عمل ترميم و زيبايي انجام ميشود. اين عمل مي تواند بلافاصله بعد از زايمان طبيعي هم انجام شود و پزشک با چند بخيه واژن را تنگ تر مي کند.

دستگاه تناسلي زنان
در اين روش اگر واژن بيش از حد تنگ شود عمل دخول به سختي و همراه با درد انجام خواهد شد که به گزارش مجله پاتوق 2000 اين مسئله با کاهش ميل جنسي که پس از زايمان در اکثر خانمها اتفاق ميافتد مزيد بر علت شده و سردي زوجين به يکديگر را سبب خواهد شد.
عمل کولپورافي و تنگ شدن واژن براي درمان بي اختياري ادرار و رضايت جنسي

براي درمان پرولاپس ارگان هاي لگني و بي اختياري ادراري عمل کولپورافي يا ترميم کانال واژن انجام مي شود. که با توجه به افزايش اين عمل بين خانمها لازم ديديم در اين مقاله مجله پاتوق 2000 به آن بپردازيم.
بر اساس مطالعه اي که روي 100 زن داوطلب به عمل جراحي کولپورافي در بيمارستانهاي دولتي مشهد بين سالهاي 1389 تا 1390 انجام شد نتايج زير بدست آمد:
بين رضايت جنسي زنان و عمل کولپورافي، ارتباط معني داري وجود داشت. به گونه اي که رضايت جنسي بعد از عمل، 18 درصد کاهش يافت.16 نفر (32%) از زنان بعد از عمل کولپورافي از نزديکي دردناک و 25 نفر (50%) از تنگي واژن شکايت داشتند، با اين حال عملکرد جنسي زنان بعد از عمل تغييري نداشت. بي اختياري استرسي ادرار بعد از کولپورافي کاهش يافت.

اگرچه کولپورافي باعث بهبود بي اختياري استرسي در زنان مي شود ولي رضايت جنسي را کاهش مي دهد و بر عملکرد جنسي نيز تأثيري ندارد. لذا بهتر است که عمل کولپورافي فقط براي اهداف درماني و در مواردي که علائم شديد، غير قابل تحمل و بي اختياري استرسي ادرار وجود دارد، استفاده شود.