آیابعداز انجام کرایولیپولیز رعایت رژیمهای غذایی ضروری است

بعد از انتقال چربيهاي فريز شده به کبد نوبت به تجزيه آنها مي رسد واين کار توسط آنزيمهاي کبدي صورت مي پذيرد بنابراين براي موفقيت آميز بودن کار کبدي بايد بصورتي رژيم غذايي را رعايت کرد که کبد بتواند بيشترين توانش را در جهت تجزيه چربيها بکار برد پس فردي که کرايوليپوليز انجام داده است بايد درتمام طول زماني که دفع چربيها انجام ميشود که حدود2الي4ماه بطول مي انجامد از مصرف غذاهاي چرب بشدت پرهيز نمايد در اين صورت سرعت لاغري فرد به حداکثر ممکن ميرسد ولي ديده شده که در افرادي که نميتوانند رؤيم غذايي فاقد چربي را رعايت کنند هم سرعت لاغري خيلي کند ميشود و هم اکثرا دچار کبد چرب ميشوند که البته در افرادي که کرايوليپوليز را براي لاغري انتخاب ميکنند براي پيشگيري از کبد چرب حتما بايد داروهاي فعال کننده کبد را دريافت نمايند بعلاوه اينکه به ايشان توصيه اکيد شود که حتما رژيم غذايي فاقد چربي را رعايت نمايند. قيمت کرايوليپوليز 

منبع: دهباشي