لیپوماتیک جدیدترین دستگاه

جديدترين دستگاه برداشت چربيهاي موضعي(ليپوليز) دردنيااست.
دستگاه ليپوماتيک برپايه تکنولوژي منحصربفردي بنام Nutational Infrasonic Liposculpture بناشده است. دراين تکنيک استفاده از هواي فشرده،موجب حرکت کانولادرسه جهت فضايي شده، باايجادحرکت Nutational درفضاي بسته،امواج اينفراسونيک توليد و مرتعش خواهند شد.

بکاربردن امواج اينفراسونيک بافرکانس کمتراز 20 هرتز،دستگاه ليپوماتيک رابه بي عارضه ترين روش تخليه چربيهاي موضعي دردنيا بدل کرده است.

ارتعاش امواج اينفراسونيک ليپوماتيک،برخلاف امواج اولتراسونيک که درگذشته جهت تخليه چربي کاربرد داشتند،بدون ايجاد حرارت،سوختگي درمحل ورودکانولا،نکروزبافتي،پارگي وپرفوراسيون احشاء، سلولهاي چربي رااز محل خود جدا کرده، چربيهاي آزاد شده، توسط مکش دستگاه از بدن خارج مي شوند.