بیماران مناسب جهت لیپوماتیک

عمل ليپوماتيک براي همه افراد از سن بلوغ تا سنين بالا قابل انجام مي باشد مشروط به آنکه بيمار شرايط جسماني لازم که در بخشهاي ديگر به آن اشاره شده است دارا باشد . در اصل مناسبترين بيماران جهت انجام ليپوماتيک کساني هستند که افزايش وزن بسيار بالايي ندارند و از افزايش سايز رنج مي برند و اين بيماران اثرات شگفت اگيز ليپوماتيک را بلافاصله بعد از انجام آن مشاهده مي کنند . حالا سوال اينست که آيا ليپوماتيک را براي افراد با اضافه وزن بالا از روش ليپوماتيک سود مي برند ؟ براي پاسخ به اين سوال بايد بگوييم افراذي که در گروه خيلي چاق جاي مي گيرند و BMI يا اندکس توده بدني بالاي ?? دارند از روشهاي جراحي بيشتر سود خواهند برد مشروط به آنکه محدوديتي براي بيهوشي و جراحي نداشته باشند . افراديکه در گروه چاق جاي مي گيرند مي توانند از هر دو روش جراحي يا ليپوماتيک بهره ببرند و وضعيت جسماني و نحوه توزيع چربي در آنان در تصميم گيري و ارائه بهترين روش توسط پزشک بايد مد نظر قرار گيرد.