در چه کشورهایی کرایو لیپولیز (COOL SCULPTING)استفاده می شود؟

در کشورهاي ايالات متحده آمريکا, کانادا,اروپا,آسيا و اقيانوسيه(و هم اکنون ايران) به طور وسيعي استفاده مي شود.

- چه تعداداز بيماران تاکنون تحت درمان با کرايو ليپوليز قرارگرفته اند؟
بيشتر از هشت ميليون نفر در سراسر جهان تحت درمان با کرايو ليپوليز قرارگرفته اند.

بهترين دما براي ازبين بردن سلولهاي چربي چه دمايي است؟
بهرين دمابراي ازبين بردن سلولهاي چربي منهاي 10 درجه مي باشد به طوريکه تعدادسلولهاي نابودشده تقريبا ده برابر سلولهاي چربي در دماي منهاي 5 مي باشد.
بهترين ميزان خلا و فشار منفي در وکيوم دستگاه کرايوليپوليز براي ازبين بردن سلولهاي چربي چه مقدار مي باشد؟
بهترين ميزان خلا و فشارمنفي در وکيوم دستگاه بين منهاي 60 تا 80 کيلوپاسکال مي باشد به طوريکه تحقيقات نشان داده اند هر چه ميزان خلا و فشار منفي وکيوم پايين تر باشد اثر دهي کرايو ليپوليزپايين تر است

- ايمني و راحتي کرايو ليپوليز:
کرايو ليپوليز ايمن است واساسا براي اکثر بيماران راحت مي باشد. به طور تيپيک , بيماران به حد کافي راحت هستند که مي توانند کار برروي کامپيوترو لپ تاپ را انجام دهند, موسيقي گوش کننديا به اعمال طبيعي مثل کار يا ورزش بپردازند.منطقه تحت درمان ممکن است قرمز شود و حتي ممکن است است قرمزي چندين دقيقه و يا حتي چندين ساعت طول بکشد .
- نزديک به 50 مورد گزارش شده از(115 هزار درمان), بيماران تجربه درد را در طول و پس از درمان تجربه کردند. و در 100در صد بيماران درد در زمان بسيار کوتاهي فرو کش مي کند.

- چه اتفاقي براي سلولهاي چربي مرده مي افتد؟چه فرآيندي بدن برروي آنها انجام مي دهد؟
سلولهاي چربي مرده شکسته و بوسيله سلولهاي ايمني بدن حذف مي شوند. چربي هايي که از سلولهاي چربي مرده آزاد مي شوند بوسيله کبد پردازش مي شوند.

- هزينه پرداختي بيمار جهت استفاده از کرايو ليپوليز براي هر عضو به طور کل چه قدر است؟
به طور متوسط در کشورهاي مختلف حدود 3000دلار براي هر عضو مي باشد که البته بسته به کشور , طرح درماني و پزشکان متغير است.