دستگاه RFکویتیشن با امواج فراصوت سلولهاي چربي را متلاشي

اين دستگاه کويتيشن با امواج فراصوت سلولهاي چربي را متلاشي کرده وآنها را براي سوختن دربدن يا دفع درکبد آماده مي کند.اين امواج با ايجاد حبابهاي ميکروسکوپي باعث پاره شدن سلولهاي ذخيره کننده چربي شده وسپس اين چربي به گليسرين واسيدهاي چرب آزاد(مولکولهاي تشکيل دهنده چربي) وچربي امولسيون شده درآب تجزيه شده و به رگهاي لنفي وارد شده وبه کبد رفته وتبديل به مواد قابل سوختن در ماهيچه ها شده و ازطريق ادرار دفع يا درماهيچه ها سوزانده ميشوند.اينجا نقش فعاليت بدني ورعايت تغذيه مناسب ،شامل کم چربي وکم کالري به خوبي مشخص مي شود.

کساني که نميتوانند از اين روش استفاده نمايند:

پس ازانجام کار بطورموقت مقدارچربي خون بيشترشده ودرنتيجه براي کساني به صورت ارثي يا ژنتيکي دچارمقادير بالاي چربي خون (کلسترول بالاي ???يا تري گليسريد بالاي ???)

فشارخون کنترل نشده

خانمهاي باردار،شيرده يا تازه زايمان کرده يا درروزهاي عادت ماهانه (درمورد شکم در خانمها)

افراد داراي PACE MAKER قلبي يا بيماري قلبي يا هروسيله الکترونيکي داخل بدن

وجود تب بالا،سرطان ،بيماري سل،بيماريهاي شديد کبدي يا کليوي

ايدز،هپاتيت،فتق شکمي

درمان طولاني مدت با آسپيرين يا مسکن ها

مشکلات انعقاد خون،آسم،سابقه لخته خون در سياهرگها ووجود تاتو،لک پوستي يا بافت کلوئيد

مثل ساير روشهاي لاغري موضعي،اساس درمان موفق برپايه رژيم درست غذايي و ورزش بوده وبدون اينها احتمال عدم موفقيت يا برگشت سريع چاقي بسياربالاست.نتايج درمان با اين دستگاه درصورت رعايت نکات گفته شده بسيارچشمگير مي باشد.فاصله بين جلسات هفتگي بوده وتا بدست آوردن نتيجه مطلوب يا تا زماني که ديگرپيشرفتي درنتايج ديده نشود ادامه مي يابد.

حداقل تعداد جلسات بايد بين ?تا ??باشد.درصورت رعايت رژيم غذايي مطلوب وفعاليت بدني در هر جلسه بين ?تا ?سايز(?تا ?سانتيمتر) درنواحي بزرگ مثل شکم وپهلوهاکاهش سايز خواهيم داشت.ترکيب اين روش با دستگاه R.F و خصوصا مزوتراپي سرعت و مقدارنتيجه گيري را بسيار تغيير ميدهد.فاصله بين جلسات از ?تا ??روز بسته به ميزان پاسخ به درمان ،متغير بوده وبه طور متوسط يکهفته مي باشد.

حين انجام کار بايد تمام وسايل فلزي والکترونيکي (موبايل) را از بدن دورکرد،چرا که احتمال آسيب به بدن يا دستگاه الکترونيکي وجود دارد.پيش وپس از درمان با اين دستگاه بايد مقادير زيادي (درحد تحمل) آب نوشيد.