رژیم لاغری سریع و مصرف کالری

کاهش وزن يک فرمول ساده رياضياتي است: کالري مصرفي شما بايد بيش از ميزان کالري دريافتي باشد. کارشناسان لاغري معمولاً توصيه مي کنند که در هر روز 500 کالري بسوزانيد و در کنار آن کالري کمتري مصرف کنيد و فعاليت فيزيکي و ورزشي بيشتري داشته باشيد. در اين صورت در طول يک هفته مي توانيم بين نيم تا يک کيلو وزن کم کنيم.
اگر مي خواهيد سريع تر وزن کم کنيد، بايد کمتر بخوريد و بيشتر ورزش کنيد. براي لاغري سريع بايد هر روز حداقل بين 1050 و 1200 کالري سوزانده و يک ساعت ورزش کنيد. فقط دقت کنيد که سطح کالري نبايد کمتر شود، زيرا اين کار ممکن است خطراتي به همراه داشته باشد. اگر وزن تان بيش از 110 کيلوگرم است، با استفاده از اين نوع رژيم غذايي مي توانيد انتظار کاهش وزن يک و نيم تا دو کيلويي را در هر هفته داشته باشيد.
افرادي که از اين رژيم لاغري پيروي مي کنند، حدود يک کيلو وزن را به خاطر رژيم غذايي و حدود نيم کيلو هم به خاطر ورزش از دست مي دهند. همچنين اگر بدنتان چربي بيشتري داشته باشد، وزن بيشتري از دست مي دهيد.
همچنين اگر نمک و نشاسته کمتري مصرف کنيد، در ابتداي رژيم لاغري تان وزن بيشتري کم مي کنيد. چون کاهش ميزان سديم و نشاسته سبب کاهش ميزان مصرف مايعات شده و اين کار هم به کاهش حداکثر دو ونيم کيلويي به خاطر از دست دادن مايعات مي شود.