انجام کرایولیپولیز درافرادی که مبتلابه کبدچرب هستند

دستگاه گوارش انسان از اجزا, زيادي تشکيل شده که يکي از اين قسمتها کبد است کبد داراي وزني درحدود 1 الي1.4کيلوگرم است که در قسمت راست شکم در بالاترينناحيه شکم قرار دارد کبد در حقيقت يک غده دوقسمتي است که هم درون ريز وهم برون ريز ميباشد به غده هايي که هورمونهاي مترشحه آنها وارد خون ميشود درون ريز واگر وارد حفره گوارشي شود برون ريز اطلاق مي گردد يکي از وظائف اين غده دخالت مستقيم در هضم وجذب مواد غذايي ميباشد که يکي از اين مواد غذايي در واقع چربيها ميباشند اگر سلولهاي بافت کبددچار التهاب سلولي شوند اصطلاحا کبد چرب گفته ميشود در اين موارد در آزمايش خوني مشخص ميشود که سطح آنزيمهاي کبدي بالاتر از حدنرمال رفته است ودر سونوگرافي التهاب بافت کبدي را گزارش ميدهند در اين موارد که کبد چرب شده است اولين اقدام اينست که براي بيمار يک رژيم فاقد چربي انتخاب شود چون در غير اينصورت مشکل کبدي بيشتر شده وکبد اصطلاحا تنبل تر ميشود قدم بعدي ارائه يک رژيم خوراک سبزيجات است چون هم سبزيجات نقش يک ملين قوي را بازي کرده وهم املاح موجود در آنها باعث کمک به درمان کبد چرب خواهد شد واما چه رابطه اي بين وجود کبد چرب و انجام کرايوليپوليزميباشد همانطور که قبلا اشاره شد چربيهاي فريز شده طي عمليات کرايوليپوليز توسط سلولهاي کبدي به اسيدچرب و گليسرول تجزيه شده وسپس توسط سيستم گوارشي دفع ميشود پس همانطور که ميدانيم اگر فردي با کبد چرب مراجعه نمايد اولا بايد بدانيم که در چه درجه اي از کبد چرب قرار دارد چون کبد چرب از 4 درجه تشکيل شده است گريد 1 خفيف ترين است و گريد4 شديدترين آنهاست واز آنجايي که براي انجام کرايوليپوليز مهم است که بدانيم کبد بيمار چاق در چه وضعيتي قرار دارد ابتدا اقدام به انجام يک سونوگرافي از کبد ميکنيم اگر جواب سونو مبني بر اين بود که چربي کبد گريد 1است که ميتوانيم اقدام به کرايوليپوليز نمائيم ولي اگر گريد2باشد حتما بايد بهمراه کرايوليپوليز از داروهاي لازم براي درمان کبد هم استفاده نمائيم ولي اگر گريد3 گزارش شود تکليف ما چيست ؟ در اين وضعيت انجام کرايوليپوليز انجام شدنش يا عدم انجام آن بستگي دارد که کرايوليپوليز ما به چه هدفي قرار است انجام شود چون همانطور که قبلا اشاره شده بود گاها کرايوليپوليز به قصد ايجاد لاغري نبوده وصرفا براي کاهش تعداد سلولهاي چربي است که انجام ميشود در اينصورت ما مجاز خواهيم بود تا از کرايوليپوليز استفاده نمائيم پس تا اينجا تکليف 3تا از گريدهاي کبد چرب را روشن نموديم ولي مهمترين و حساس ترين کبد چرب در واقع همان کبد چرب گريد 4 است چون در واقع خط قرمز ما براي انجام کرايوليپوليز همان گريد4 کبد چرب ميباشد ودراين وضعيت تحت هيچ عنواني مجاز به انجام کرايوليپوليز نبوده و نخواهيم بود عزيزان خواننده وهمکاران گراميم بايد توجه داشته باشند که در مواردي که بيماران با چاقي محرز مراجعه مينمايند واز طرفي داراي کبد چرب گريد3 ميباشند نبايد به هيچ عنوان کرايوليپوليز را براي بيمار آغاز کنند چون اگر اين کار را انجام دهند به علت اينکه کبد بيماران را بيمارتر وچربتر هم ميکنند بنابراين شانس بيمار را براي آينده استفاده از کرايوليپوليز را هم سلب ميکنند پس حکم عقل اينست که در اين مورد ابتدا کبد چرب را درمان کنند وسپس با انجام سونوگرافيهاي دوره اي وتکميل درمان ميتوانند با احتياط اقدام به انجام کرايوليپوليز نمايند وقتي ميگويم با احتياط کرايوليپوليز را انجام دهيد علت دارد چرا ؟چون کبد چربي را که ما با درمان دارويي آماده براي قبول کرايوليپوليز نموده ايم مثل کبد سالم نميتواند پذيرش يک فشار زيادي همچون انجام کرايوليپوليز داشته باشد پس بايد با احتياط وانجام فقط يک شات کرايوليپوليز کارمان را شروع نمائيم تا پس از اينکه سلامتي کبد برايمان محرض شد آنوقت ميتوانيم همانند افراد سالم به ادامه کار بپردازيم. عوارض کرايوليپوليز
منبع: دهباشي