آیا کرایولیپولیز قابل برگشت است؟

بله!!!!!! بر خلاف نطر بسياري از همکاران و مراکز که به بيماران وعده وعيد مي دهند که کرايوليپوليز غيرقابل برگشت است اينجانب ادعا مي کنم اين روش مانند ساير روشها قابل برگشت استبه جرات مي توان گفت هيچ روش غير قابل برگشتي در دنياو جود ندارد حتي اگر جراحي کنيد و20 کيلو چربي را خارج کنيد اگر برنامه غذايي درستي نداشته باشيد و بد خوري کنيد دوباره چاق مي شويدچه بسا دوستان و اقوام خود را ديده ايد که جراحي يا ساکشن مي کنند و لي بعد از چند ماه دوباره چاق مي شوند.

در هر بار کرايو متوسط بين 30 تا 40 درصد بافت چربي تخريب مي شود حتي اگر 90 درصد سلولهاي چربي تخريب شود ،10 درصد باقيمانده مي تواند افزايش حجم داشته باشد و سايزش بزرگ شود و در نتيجه دوباره چاقي شما بر مي گردد. گرچه به دليل تخريب سلولهاي چربي برگشت نسبت به ساير مناطق ديرتر حادث مي شود ولي اين به منزله اين نيست که اصلا ار ناحيه اي که کرايو کرده ايد چاق نميشويد کافيست شما فقط بيش از 3 کيلو افزايش وزن داشته باشين از ناحيه اي که کرايو کرده ايد هم افزايش سايزخواهيد داشت.

متاسفانه به کرات بيماراني را مشاهده کرده ام مه بعد از کرايو 2 برابر قبل غذا مي خورند و بعد مي گوبند پس کرايو چه کاره است /!!! در جواب اين دوستان بايد گفت کرايو و تمام روشهاي موجود حتي جراحي فقط معلول را از بين مي برند، ولي علت بوجود اورنده انرا از بين نمي برند و علت ايجادکننده چاقي به قوت خود پابرجاست و اگر شما نخواهيد شيوه زندکي خود را تغيير دهيد و دليل چاقي خود را همزمان رفع کنيد و بخواهيد به بد خوري ادامه دهيد،کرايو برگشت پدير است .

چون در روش کرايوليوليز ما جايي را سوراخ نمي کنيم وچربي هاي تخريب شده درجا از بدن خارج نمي شود و بدن بعد از فريز شدن ارام ارام چربي هاي معدوم شده را طي 4 ماه دفع مي کند، اکر ما به بد خوري و اصلاح شيوه زندگي نپردازيم تاثير کرايو در شما کاهش مي يلبد و نتيجه دلخواه را نمي گيريد. در4 ماهي که بعد از کرايو ،بدن مي خواهد چربي هاي فريز شده را دفع کند حتما به اصلاح شيوه و سبک زندگيتان بپردازيد و گرنه جاي تمام چربي هاي تخريب شده چربي هاي جديد ناشي ازبدخوري جايگزين مي شود و نتيجه کرايو در شما رضايت بخش نخواهد بود
منبع: http://www.armitaclinic.ir/